f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 2
วิสัยทัศน์ : “ งานสะพานที่ มั่นคง ปลอดภัย โปร่งใส ให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใกล้ชิดประชาชน ”
ความก้าวหน้าโครงการ ประจำเดือน สิงหาคม 2562
ลงวันที่ 03/09/2562

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.

นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ประชุมผลงานประจำเดือน สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมขาวเธียร ท่าน ผศ.สส.2 (ขอนแก่น) ประชุมข้าราชการ แจ้งเพื่อทราบ แนะนำตัวนายสมชาย สุทธิบริบาล ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ซึ่งย้ายจากแขวงทางหลวงหนองคาย มาปฏิบัติงานที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 ติดตามสถานการณ์การช่วยเหลืออุทกภัย และเตรียมความพร้อม การติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราวแบบถอดประกอบได้(สะพานเบลี่ย์) แนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งใกล้จะสิ้นงบประมาณ นายช่างโครงการฯ ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานการก่อสร้างสะพานที่แล้วเสร็จ รายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการฯ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการแจ้งปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน เพื่อระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหา ให้ข้อเสนอและแนะนำในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
0 งานนำเสนอประชุม เดือนสิงหาคม 62-3 กันยายน 2562.pdf 36 ดาวน์โหลด
1.นายช่างธวัชชัย เดือนสิงหาคม 62-3 กันยายน 2562.pdf 99 ดาวน์โหลด
3. นายช่างศิวดล เดือนสิงหาคม 62-3 กันยายน 2562.pdf 98 ดาวน์โหลด
4.นายช่างบุญเยี่ยม เดือนสิงหาคม 62-3 กันยายน 2562.pdf 86 ดาวน์โหลด
5.นายช่างสุรศักดิ์ เดือนสิงหาคม 62-3 กันยายน 2562.pdf 58 ดาวน์โหลด

'