f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 2
วิสัยทัศน์ : “ งานสะพานที่ มั่นคง ปลอดภัย โปร่งใส ให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใกล้ชิดประชาชน ”
ประวัติและความเป็นมา ศูนย์สรา้งและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
ลงวันที่ 01/01/2562

         

          ก่อสร้างสะพาน (งานดำเนินการเอง) ของกรมทางหลวงซึ่งต้องการความมั่นคงแข็งแรง และอายุการใช้งานที่ยาวนาน จำเป็นต้องมีหน่วยงานที่มีความรู้ทางด้านสะพานโดยเฉพาะ ซึ่งในอดีตกรมทางหลวงได้แบ่งหน่วยงานออกเป็นหมวดๆ เรียกว่า หมวดก่อสร้างสะพาน ซึ่งรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากกรมทางหลวงให้ก่อสร้างและบูรณะสะพาน คสล.ปัจจุบันกรมทางหลวงได้จัดตั้งหน่วยที่รับผิดชอบด้านการก่อสร้างสะพานโดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน" ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 4 ศูนย์ ตามพื้นที่รับผิดชอบ  โดยศูนย์สรา้งและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ได้รับผิดชอบพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประเทศไทย

 

พ.ศ. 2504    กรมทางหลวงได้รวบรวมหมวดสะพานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  แบ่งเป็น 2 โครงการ

                                - โครงการก่อสร้างสะพานที่ 1 จ.อุบลราชธานี

                                 - โครงการก่อสร้างสะพานที่ 2  จ.มหาสารคาม

พ.ศ. 2512   โครงการก่อสร้างสะพานที่ 1 จ. อุบลราชธานี    ได้ย้ายไปตั้งที่  อ. โพนพิสัย จ. หนองคาย                                                          

พ.ศ. 2533   ยกฐานะเป็น ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 จ. หนองคาย

พ.ศ. 2534   เปลี่ยนชื่อเป็น “ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ”

                                    และได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ ถนนมิตรภาพ กม.367   ต.กุดน้ำใส  อ.น้ำพอง   จ.ขอนแก่น   จนถึงปัจจุบัน


'