f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 2
วิสัยทัศน์ : “ งานสะพานที่ มั่นคง ปลอดภัย โปร่งใส ให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใกล้ชิดประชาชน ”
หน้าที่รับผิดชอบ
ลงวันที่ 20/01/2562

      ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบก่อสร้างและบูรณะสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งแบ่งได้ตามลักษณะงานดังนี้

  • รับผิดชอบงานก่อสร้างและบูรณะสะพานโดยวิธีดำเนินการเอง

  • วางแผน สำรวจออกแบบสะพานและท่อเหลี่ยม คสล. ตามแบบมาตรฐาน ความยาวแต่ละช่วงไม่เกิน 20 เมตร  งานก่อสร้างท่ออุโมงค์ คสล.

  • งานบูรณะและปรับปรุงสะพาน , ขยายความกว้างความยาว,ซ่อมผิวพื้นสะพาน

  • งานก่อสร้างและบูรณะสะพานเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน เช่น กรณีเกิดอุทกภัย น้ำท่วมทางขาด สะพานชำรุด  หรือวิบัติภัยอื่นๆ  รวมงานที่บริษัทรับเหมาทิ้งงาน

  • วางแผนงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน

  • ดำเนินการบริหารงานบำรุงรักษาสะพาน (Bridge Maintenance Management System)

  • ตรวจสอบและพิจารณาเสนอแผนและงบประมาณการก่อสร้างและบูรณะสะพานควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

  • วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุเกี่ยวกับการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

  • รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนควบคุมกำกับดูแลรักษาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการวางแผนตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักร ยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ตั้งแต่การกำหนดแผนการจัดหา  ประวัติ   การควบคุม  การใช้งาน การเสนอแผนการจัดหาทดแทน  การแทงจำหน่าย  และการซ่อมบำรุงรักษา ให้เครื่องจักรพร้อมใช้งาน

  • ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านปฏิบัติงานสนาม ( On the job Training ) แก่วิศวกรและผู้ปฏิบัติงาน

 

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

      สำนักงานทางหลวง  6  แห่ง    แขวงทางหลวง  30  แห่ง          

สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

      - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1

      - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)

      - แขวงทางหลวงหนองคาย

      - แขวงทางหลวงบึงกาฬ

      - แขวงทางหลวง นครพนม

      - แขวงทางหลวงมุกดาหาร

สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)

     - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1

     - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)

     - แขวงทางหลวงเลยที่ 1

     - แขวงทางหลวง เลยที่ 2 (ด่านซ้าย)

สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

     - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

     - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

     - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

     - แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

     - แขวงทางหลวง อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

     - แขวงทางหลวงชัยภูมิ

 สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)

      - แขวงทางหลวงมหาสารคาม

      - แขวงทางหลวงยโสธร

      - แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

      - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)

     - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

     - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

     - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1

     - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

     - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ

     - แขวงทางหลวงสุรินทร์

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

     - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

     - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

     - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

     - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

 

 

 


'