f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 2
วิสัยทัศน์ : “ งานสะพานที่ มั่นคง ปลอดภัย โปร่งใส ให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใกล้ชิดประชาชน ”
ติดต่อสอบถาม ศูนย์ฯ สะพานที่ 2
ลงวันที่ 24/01/2562

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

ถนนมิตรภาพ เลขที่ 147 หมู่ 6 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 4031

 • โทรศัพท์ : 043-040-227

 • แฟกซ์ : 043-040-228

 • อีเมล์ : bridge2@doh.go.th

 

หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน

 • ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2      02-2063787       49100

 • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายดำเนินงาน                                               49101

 • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายก่อสร้าง                                                  49102

 • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                             49103

 • หัวหน้าฝ่ายเครื่องกล                                                             49106

 • ห้องแผนงาน 1                                                                    49108

 • ห้องแผนงาน 2                                                                    49118

 • หัวหน้างานการเงินและบัญชี                                                   49111

 • หัวหน้างานพัสดุและสัญญา                                                    49112

 • หัวหน้างานสารบรรณ                                                           49113

 • หัวหน้างานสถิติ                                                                  49116

 • สารบรรณกลาง                                                                  49117    

Facebook

 https://web.facebook.com/ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่-2-ขอนแก่น-กรมทางหลวง-651966548330710/

 

ผู้ดูแลเว็บไซต์  Administrator

นางสาววิราสินี  สุทธิเรืองวงศ์   

 • โทรศัพท์ : 043-040-227

 • โทรศัพท์ภายใน   49112

 • อีเมล์ : bcrc2@hotmail.com

 


'