f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 2
วิสัยทัศน์ : “ งานสะพานที่ มั่นคง ปลอดภัย โปร่งใส ให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใกล้ชิดประชาชน ”
ความก้าวหน้าโครงการ ประจำเดือน มีนาคม 2562
ลงวันที่ 07/03/2562

ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ เดือน กุมภาพันธ์  2562 ครั้งที่ 3/2562

วันพุธ ที่ 6  มีนาคม เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขาวเธียร

นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 3/2562 ท่าน ผศ.สส.2 (ขอนแก่น)  ประชุมข้าราชการและหัวหน้าหน่วยงาน แจ้งเพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติงาน การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 นายช่างโครงการฯ ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงาน การก่อสร้างสะพานที่แล้วเสร็จ รายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการฯ แจ้งปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน เพื่อระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหา ให้ข้อเสนอและแนะนำในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

ประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2562 ครั้งที่ 3/2562 วันพุธ ที่ 6  มีนาคม เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขาวเธียร

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
งานนำเสนอประชุม เดือน กุมภาพันธ์62-6 มีนาคม2562 25 ดาวน์โหลด
นายช่างธวัชชัย วิสูตรรัตน์ เดือนมีนาคม 62 40 ดาวน์โหลด
นายช่างชินนพัทธ์ มุลทาทอง เดือนมีนาคม 62 29 ดาวน์โหลด
นายช่างศิวดล แสนสีลา เดือนมีนาคม 62 46 ดาวน์โหลด
นายช่างขจรศักดิ์ ชุมสว่าง เดือนมีนาคม 62 44 ดาวน์โหลด
นายช่างบุญเยี่ยม แสนพล เดือนมีนาคม.62 68 ดาวน์โหลด
นายช่างสุรศักดิ์ ไชยเพ็ชร เดือนมีนาคม 62 31 ดาวน์โหลด

'