f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 2
วิสัยทัศน์ : “ งานสะพานที่ มั่นคง ปลอดภัย โปร่งใส ให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใกล้ชิดประชาชน ”
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 06/01/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสรา้งถนน จำนวน 1 แห่ง (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 2297 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านลาน - เปือยน้อย ที่ กม.0+163- กม1+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 06/01/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2297 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านลาน - เปือยน้อย ที่ กม.0+163-กม.1+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 06/01/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2297 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านลาน - เปือยน้อย ที่ กม.0+163-กม.1+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 06/01/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ประกวดราคางานซื้อหินใหญ่ ขนาด 15-20 ซม. จำนวน 3,400 ลบ.ม. (หลวม) (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในโครงการทางหลวงหมายเลข 2297 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านลาน - เปือยน้อย ที่ กม.0+163-กม.1+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/01/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ชนิดลวด 7 เส้น ? 1/2 เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาสีนวน - บุ่งเขียว ที่ กม.59+148 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/01/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาสีนวน - บุ่งเขียว ที่ กม.59+148 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 03/01/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 2 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาสีนวน - บุ่งเขียว ที่ กม.59+148 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 03/01/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาสีนวน - บุ่งเขียว ที่ กม.59+148 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 03/01/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาสีนวน - บุ่งเขียว ที่ กม.59+148 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 03/01/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาด 15-20 ซม. จำนวน 1,850 ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาสีนวน - บุ่งเขียว ที่ กม.59+148 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 69 รายการ