f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 2
วิสัยทัศน์ : “ งานสะพานที่ มั่นคง ปลอดภัย โปร่งใส ให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใกล้ชิดประชาชน ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน – ซำหวาย ที่ กม.16+399 และ กม.16+530 06/06/2563 eb-สพ.2/บซ.3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
2 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 2 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน – ซำหวาย ที่ กม.16+399 และ กม.16+530 30/04/2563 eb-สพ.2/บซ.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
3 งานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน – ซำหวาย ที่ กม.16+399 และ กม.16+530 30/04/2563 eb-สพ.2/บซ.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
4 งานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 2247 ตอน ป่าไผ่ – ปากช่อง ที่ กม 61+592 และ กม. 62+323 30/04/2563 eb-สพ.2/ปผ.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
5 งานซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีต อัดแรง ชนิดลวด 7 เส้น ? 1/2" ( 12.7 มม. ) ประเภทผ่อนคลายต่ำ GRADE 1860 ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 จำนวน 14 ตัน (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 2247 ตอน ป่าไผ่ – ปากช่อง ที่ กม. 61+592 และ กม. 62+323 25/04/2563 eb-สพ.2/ปผ.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
6 งานซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ (ไม้เนื้อแข็งปานกลาง เช่น ไม้ยาง,ไม้กระบาก,ไม้ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า) จำนวน 55 ลบ.ม. (ส่งศูนย์ฯ) 28/05/2563 eb-สพ.2/ทก.7/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม. 57+816 13/05/2563 eb-สพ.2/ทก.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
8 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 4 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม. 57+816 13/05/2563 eb-สพ.2/ทก.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
9 ประกวดราคาซื้องานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน ๗ รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม. ๕๗+๘๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/05/2563 eb-สพ.2/ทก.6/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
10 ประกวดราคาซื้องานซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรงชนิดลวด 7 เส้นผ่าศูนย์กลาง 12.70 มม.จำนวน 3 ตัน และเส้นผ่าศูนย์กลาง 15.24 มม.จำนวน 40 ตัน ประเภทผ่อนคลายต่ำ GRADE 1860 ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 ในทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ที่ กม. 57+816 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2563 eb-สพ.2/ทก.3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
11 งานซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ (ไม้เนื้อแข็งปานกลาง เช่น ไม้ยาง,ไม้กระบาก,ไม้ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า) จำนวน 30 ลบ.ม. (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ที่ กม. 17+628.800 (LT.) , กม.19+120 (LT.) , กม. 22+623.500 (LT.) , กม. 23+511.500 (LT.) , กม. 24+270.700 , กม. 25+658.100 (LT.) , กม. 29+629 (LT.) และ กม. 29+783 (LT.) 25/04/2563 eb-สพ.2/หข.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
12 งานซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ชนิดลวด 7 เส้น ? 1/2" ประเภทผ่อนคลาย GRADE 1860 ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 เพื่อใช้ ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ที่ กม. 17+628.800 (LT.) , กม. 19+120 (LT.) , กม. 22+623.500 (LT.) , กม.23+511.500 (LT.) , กม. 24+270.700 , กม.25+658.100 (LT.) , กม. 29+629 (LT.) และ กม. 29+783 (LT.) 25/04/2563 eb-สพ.2/หข.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
13 งานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน – ซำหวาย ที่ กม.16+399 และ กม.16+530 30/04/2563 eb-สพ.2/บซ.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
14 งานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ภูมิซรอล – บ้านด่าน ที่ กม. 16+384 28/11/2562 eb-สพ.2/ภซ.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
15 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 2297 ตอน บ้านลาน - เปือยน้อย ที่ กม. 1+310 09/11/2562 eb-สพ.2/บป.4/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 30 รายการ