f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 2
วิสัยทัศน์ : “ งานสะพานที่ มั่นคง ปลอดภัย โปร่งใส ให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใกล้ชิดประชาชน ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ (ไม้เนื้อแข็งปานกลาง เช่น ไม้ยาง,ไม้กระบาก,ไม้ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า) จำนวน 30 ลบ.ม. (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ที่ กม. 17+628.800 (LT.) , กม.19+120 (LT.) , กม. 22+623.500 (LT.) , กม. 23+511.500 (LT.) , กม. 24+270.700 , กม. 25+658.100 (LT.) , กม. 29+629 (LT.) และ กม. 29+783 (LT.) 31/03/2563 23/03/2563 eb-สพ.2/หข.6/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
2 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ที่ กม. 17+628.800 (LT.) , กม.19+120 (LT.) , กม.22+623.500 (LT.) , กม. 23+511.500 (LT.) , กม. 24+270.700 , กม. 25+658.100 (LT.) , กม. 29+629 (LT.) และ กม. 29+783 (LT.) 31/03/2563 23/03/2563 eb-สพ.2/หข.5/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
3 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ฯ จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ที่ กม. 17+628.800 (LT.) , กม.19+120 (LT.) , กม. 22+623.500 (LT.) , กม. 23+511.500 (LT.) ,กม. 24+270.700 , กม. 25+658.100 (LT.) ,กม. 29+629 (LT.) และ กม. 29+783 (LT.) 31/03/2563 23/03/2563 eb-สพ.2/หข.4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
4 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ฯ จำนวน 2 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ที่ กม. 17+628.800 (LT.) , กม. 19+120 (LT.) , กม. 22+623.500 (LT.) , กม. 23+511.500 (LT.) , กม. 24+270.700 , กม. 25+658.100 (LT.) , กม. 29+629 (LT.) และ กม. 29+783 (LT.) 31/03/2563 23/03/2563 eb-สพ.2/หข.3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
5 งานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ที่ กม. 17+628.800 (LT.) , กม. 19+120 (LT.) , กม. 22+623.500 (LT.) , กม. 23+511.500 (LT.) , กม. 24+270.700 , กม. 25+658.100 (LT.) , กม. 29+629 (LT.) และ กม. 29+783 (LT.) 31/03/2563 23/03/2563 eb-สพ.2/หข.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
6 งานซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ชนิดลวด 7 เส้น ? 1/2" ประเภทผ่อนคลาย GRADE 1860 ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 เพื่อใช้ ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ที่ กม. 17+628.800 (LT.) , กม. 19+120 (LT.) , กม. 22+623.500 (LT.) , กม.23+511.500 (LT.) , กม. 24+270.700 , กม.25+658.100 (LT.) , กม. 29+629 (LT.) และ กม. 29+783 (LT.) 31/03/2563 23/03/2563 eb-สพ.2/หข.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
7 งานซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ (ไม้เนื้อแข็งปานกลาง เช่น ไม้ยาง,ไม้กระบาก,ไม้ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า) จำนวน 70 ลบ.ม. (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สาหร่าย – ตาฮะ ที่ กม. 74+058 และ กม. 80+326 30/03/2563 25/03/2563 eb-สพ.2/สต.6/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
8 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 224 ตอน ตาเมียง - หินโคน ที่ กม.189+040 , กม.195+216 , กม.214+916 , กม.215+294 , กม.217+932.50 และ กม.218+168.50 28/03/2563 24/03/2563 eb-สพ.2/ตม.5/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
9 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 224 ตอน ตาเมียง - หินโคน ที่ กม.189+040 , กม.195+216 , กม.214+916 , กม.215+294 , กม.217+932.50 และ กม.218+168.50 28/03/2563 24/03/2563 eb-สพ.2/ตม.4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
10 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 2 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 224 ตอน ตาเมียง - หินโคน ที่ กม.189+040 , กม.195+216 , กม.214+916 , กม.215+294 , กม.217+932.50 และ กม.218+168.50 28/03/2563 24/03/2563 eb-สพ.2/ตม.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
11 งานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 224 ตอน ตาเมียง - หินโคน ที่ กม.189+040 , กม.195+216 , กม.214+916 , กม.215+294 , กม.217+932.50 และ กม.218+168.50 28/03/2563 24/03/2563 eb-สพ.2/ตม.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
12 งานซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีต อัดแรง ชนิดลวด 7 เส้น เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ประเภทผ่อนคลายต่ำ GRADE 1860 ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 224 ตอน ตาเมียง - หินโคน ที่ กม.189+040 , กม.195+216 , กม.214+916 , กม.215+294 , กม.217+932.50 และ กม.218+168.50 28/03/2563 24/03/2563 eb-สพ.2/ตม.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
13 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 2092 ตอน ท่าห้วยหลัว – กุดเรือคำ ที่ กม. 35+509 28/03/2563 24/03/2563 eb-สพ.2/หล.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
14 งานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 2092 ตอน ท่าห้วยหลัว – กุดเรือคำ ที่ กม. 35+509 28/03/2563 24/03/2563 eb-สพ.2/หล.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
15 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ – สาหร่าย ที่ กม. 56+542 (LT.) และ กม. 73+388 25/03/2563 23/03/2563 eb-สพ.2/สส.5/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 78 รายการ