f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 2
วิสัยทัศน์ : “ งานสะพานที่ มั่นคง ปลอดภัย โปร่งใส ให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใกล้ชิดประชาชน ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างทำระบบคานคอนกรีตอัดแรงแบบดึงลวดภายหลัง จำนวน 2 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง -บึงกาฬ 05/08/2563 eb-สพ.2/ทก.9/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
2 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ฯ จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย (ด้านขวาทาง) ที่ กม.56+542 (RT.) 22/07/2563 eb-สพ.2/สส.(พ)/4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
3 งานซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน 20 ลบ.ม. (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย (ด้านขวาทาง) ที่ กม.56+542 (RT.) 14/07/2563 eb-สพ.2/สส.(พ)/5/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
4 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ฯ จำนวน 2 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย (ด้านขวาทาง) ที่ กม.56+542 (RT.) 22/07/2563 eb-สพ.2/สส.(พ)/3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
5 งานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย (ด้านขวาทาง) ที่ กม.56+542 (RT.) 29/07/2563 eb-สพ.2/สส.(พ)/2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
6 งานซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ชนิดลวด 7 เส้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ประเภทผ่อนคลายต่ำ GRADE 1860 ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย (ด้านขวาทาง) ที่ กม.56+542 (RT.) 23/07/2563 eb-สพ.2/สส.(พ).1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
7 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่ต่ำกว่า 408 กก./ตร.ซม. และส่วนผสมปูนซีเมนต์ประเภทหนึ่งไม่ต่ำกว่า 350 กก./ลบ.ม.จำนวน 170 ลบ.ม. (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน ในทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ที่ กม.104+871 (LT.) , กม.113+134.60 (LT.) , กม.113+584.64 (LT.) และ กม.114+872 (LT.) 15/03/2563 eb-สพ.2/สน.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
8 งานซื้อหินใหญ่ ขนาด 15 - 20 ซม. จำนวน 830 ลบ.ม.(หลวม) (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน ในทางหลวงหมายเลข 2412 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าศาลา-ละทาย ที่ กม.13+216 31/07/2563 eb-สพ.2/ทศ.3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
9 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน ในทางหลวงหมายเลข 2412 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าศาลา-ละทาย ที่ กม.13+216 04/08/2563 eb-สพ.2/ทศ.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
10 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน ในทางหลวงหมายเลข 2412 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าศาลา-ละทาย ที่ กม.13+216 05/08/2563 eb-สพ.2/ทศ.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
11 งานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อม ระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง – เชิงบันไดเขาพระวิหาร ที่ กม. 51+975 และ กม.71+240 03/07/2563 eb-สพ.2/ภช.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
12 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน – ซำหวาย ที่ กม.16+399 และ กม.16+530 20/04/2563 eb-สพ.2/บซ.3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
13 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 2 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน – ซำหวาย ที่ กม.16+399 และ กม.16+530 14/04/2563 eb-สพ.2/บซ.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
14 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ที่ กม. 51+975 และ กม.71+240 24/06/2563 eb-สพ.2/ภช.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
15 งานซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน – ซำหวาย ที่ กม.16+399 และ กม.16+530 13/04/2563 eb-สพ.2/บซ.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 67 รายการ