f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 2
วิสัยทัศน์ : “ งานสะพานที่ มั่นคง ปลอดภัย โปร่งใส ให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใกล้ชิดประชาชน ”
ความก้าวหน้าโครงการ ประจำเดือน มกราคม 2562
ลงวันที่ 26/01/2562

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
นายช่าง ธวัชชัย วิสูตรรัตน์ 75 ดาวน์โหลด
นายช่างชินนพัทธ์ มุลทาทอง 60 ดาวน์โหลด
นายช่างศิวดล แสนสีลา 150 ดาวน์โหลด
นายช่างขจรศักดิ์ ชุมสว่าง 55 ดาวน์โหลด
นายช่างสุรศักดิ์ ไชยเพ็ชร 131 ดาวน์โหลด

'