f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 2
วิสัยทัศน์ : “ งานสะพานที่ มั่นคง ปลอดภัย โปร่งใส ให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใกล้ชิดประชาชน ”
ประชุมผลงานประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 8/2562
ลงวันที่ 07/08/2562

ประชุมผลงานประจำเดือน กรกฎาคม  2562  ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 7  สิงหาคม  เวลา 13.30 น. นายถนอมพจน์   เฉินสุจริตการกุล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ประชุมผลงานประจำเดือน กรกฎาคม  2562  ครั้งที่ 8/2562   ณ ห้องประชุมขาวเธียร  ท่าน ผศ.สส.2 (ขอนแก่น) ประชุมข้าราชการ  แจ้งเพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติงาน  การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 นายช่างโครงการฯ  ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานการก่อสร้างสะพานที่แล้วเสร็จ  รายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการฯ  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการแจ้งปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน  เพื่อระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหา  ให้ข้อเสนอและแนะนำในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

ประชุมผลงานประจำเดือน กรกฎาคม  2562  ครั้งที่ 8/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
0 งานนำเสนอประชุม เดือนกรกฎาคม 62-7 สิงหาคม 2562.pdf 21 ดาวน์โหลด
1.นายช่างธวัชชัย เดือนกรกฎาคม 62-7 สิงหาคม 2562.pdf 26 ดาวน์โหลด
2.นายช่างชินนพัทธ์ เดือนกรกฎาคม 62-7 สิงหาคม 2562.pdf 18 ดาวน์โหลด
3.นายช่างศิวดล เดือนกรกฎาคม 62-7 สิงหาคม 2562.pdf 14 ดาวน์โหลด
4.นายช่างบุญเยี่ยม เดือนกรกฎาคม 62-7 สิงหาคม 2562.pdf 21 ดาวน์โหลด
5.นายช่างสุรศักดิ์ เดือนกรกฎาคม 62-7 สิงหาคม 2562.pdf 33 ดาวน์โหลด

'