f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 2
วิสัยทัศน์ : “ งานสะพานที่ มั่นคง ปลอดภัย โปร่งใส ให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใกล้ชิดประชาชน ”
ความก้าวหน้าโครงการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562
ลงวันที่ 05/07/2562

ประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 7/2562

วันพฤหัสบดี ที่  4 กรกฎาคม  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขาวเธียร นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 7/2562   ท่าน ผศ.สส.2 (ขอนแก่น) ประชุมข้าราชการ แจ้งเพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติงาน การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562  นายช่างโครงการฯ              ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานการก่อสร้างสะพานที่แล้วเสร็จ รายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการฯ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการแจ้งปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน เพื่อระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหา ให้ข้อเสนอและแนะนำในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

ประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 7/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขาวเธียร นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 7/2562  ท่าน ผศ.สส.2 (ขอนแก่น) ประชุมข้าราชการ แจ้งเพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติงาน การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 นายช่างโครงการฯ       ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานการก่อสร้างสะพานที่แล้วเสร็จ รายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการฯ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการแจ้งปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน เพื่อระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหา ให้ข้อเสนอและแนะนำในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1.นายช่างธวัชชัย เดือนมิถุนายน 62-4 กรกฎาคม 2562 30 ดาวน์โหลด
2.นายช่างชินนพัทธ์ เดือนมิถุนายน 62-4 กรกฎาคม 2562 24 ดาวน์โหลด
3.นายช่างศิวดล เดือนมิถุนายน-4 กรกฎาคม 2562 30 ดาวน์โหลด
4.นายช่างบุญเยี่ยม เดือนมิถุนายน 62-4 กรกฎาคม 2562 34 ดาวน์โหลด

'