f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 2
วิสัยทัศน์ : “ งานสะพานที่ มั่นคง ปลอดภัย โปร่งใส ให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใกล้ชิดประชาชน ”
ความก้าวหน้าโครงการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
ลงวันที่ 05/06/2562

ประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 6/2562

วันพุธ ที่  5  มิถุนายน  เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมขาวเธียร  นายถนอมพจน์  เฉินสุจริตการกุล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม  2562   ครั้งที่ 6/2562  ท่าน ผศ.สส.2 (ขอนแก่น)  ประชุมข้าราชการ  แจ้งเพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติงาน การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562  นายช่างโครงการฯ  ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานการก่อสร้างสะพานที่แล้วเสร็จ  รายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการฯ  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการแจ้งปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน  เพื่อระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหา  ให้ข้อเสนอและแนะนำในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

ประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 6/2562
วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขาวเธียร นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2562         ครั้งที่ 6/2562
ท่าน ผศ.สส.2 (ขอนแก่น) ประชุมข้าราชการ แจ้งเพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติงาน การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 นายช่างโครงการฯ ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานการก่อสร้างสะพานที่แล้วเสร็จ รายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการฯ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการแจ้งปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน เพื่อระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหา ให้ข้อเสนอและแนะนำในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
0 งานนำเสนอประชุม เดือนพฤษภาคม 62-5 มิถุนายน 2562 20 ดาวน์โหลด
1.นายช่างธวัชชัย เดือนพฤษภาคม 62-5 มิถุนายน 2562 64 ดาวน์โหลด
2.นายช่างชินนพัทธ์ เดือนพฤษภาคม 62-5 มิถุนายน 2562 22 ดาวน์โหลด
3.นายช่างศิวดล เดือนพฤษภาคม 62-5 มิถุนายน 2562 34 ดาวน์โหลด
4.นายช่างบุญเยี่ยม เดือนพฤษภาคม 62-5 มิถุนายน 2562 66 ดาวน์โหลด
5.นายช่างสุรศักดิ์ เดือนพฤษภาคม 62-5 มิถุนายน 2562 19 ดาวน์โหลด

'