f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 2
วิสัยทัศน์ : “ งานสะพานที่ มั่นคง ปลอดภัย โปร่งใส ให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใกล้ชิดประชาชน ”
ความก้าวหน้าโครงการ ประจำเดือน เมษายน 2562
ลงวันที่ 08/05/2562

ประชุม ประจำเดือน เมษายน 2562 ครั้งที่ 5/2562


วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขาวเธียร นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ประชุมประจำเดือน เมษายน 2562 ครั้งที่ 5/2562 ท่าน ผศ.สส.2 (ขอนแก่น) ประชุมข้าราชการและหัวหน้าหน่วยงาน แจ้งเพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติงาน การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 นายช่างโครงการฯ ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงาน การก่อสร้างสะพานที่แล้วเสร็จ รายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการฯ แจ้งปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน เพื่อระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหา ให้ข้อเสนอและแนะนำในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
งานนำเสนอประชุม 16 ดาวน์โหลด
1 นายช่างธวัชชัย วิสูตรรัตน์ 8 พ.ค 62 40 ดาวน์โหลด
2.นายช่างชินนพัทธ์ มุลทาทอง-8 พ.ค.62 21 ดาวน์โหลด
3.นายช่างศิวดล แสนสีลา 8 พ.ค 62. 45 ดาวน์โหลด
4.นายช่างบุญเยี่ยม แสนพล 8.พ.ค.62 37 ดาวน์โหลด
5.นายช่างสุรศักดิ์ ไชยเพ็ชร 12 ดาวน์โหลด

'