f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 2
วิสัยทัศน์ : “ งานสะพานที่ มั่นคง ปลอดภัย โปร่งใส ให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใกล้ชิดประชาชน ”
ความก้าวหน้าโครงการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ลงวันที่ 07/02/2562

ประชุม ประจำเดือน มกราคม 2562  ครั้งที่ 4/2562  วันพุธ ที่ 6  กุมภาพันธ์  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขาวเธียร 

ประชุมประจำเดือน  มกราคม 2562  ครั้งที่ 4/2562  ท่าน ผศ.สส.2 (ขอนแก่น) ประชุมข้าราชการและหัวหน้าหน่วยงาน แจ้งเพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติงาน  การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562  นายช่างโครงการฯ ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงาน การก่อสร้างสะพานที่แล้วเสร็จ  รายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการฯ  แจ้งปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน  เพื่อระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหา ให้ข้อเสนอและแนะนำในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
งานนำเสนอประชุม เดือน มกราคม 62 23 ดาวน์โหลด
นายช่างชินนพัทธ์ มุลทาทอง 27 ดาวน์โหลด
นายช่างศิวดล แสนสีลา 60 ดาวน์โหลด
นายช่างขจรศักดิ์ ชุมสว่าง 44 ดาวน์โหลด
นายช่างบุญเยียม แสนพล 25 ดาวน์โหลด
นายช่างธวัชชัย วิสูตรรัตน์ 37 ดาวน์โหลด

'